Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden betekent de term “Bedrijf” het bedrijf GO FAST LOGISTICS SRL, met maatschappelijke zetel in de Rue du Try 164, 1421 Braine-l’Alleud en ingeschreven bij de Banque Carrefour des Entreprises onder nummer 0567.589.659.

Contactgegevens :
Telefoonnummer: +32 2 385 34 30
Email: info@gofasttransport.be
Website: https://www.gofastlogistics.be/

Artikel 1 – Toepassingsgebied – Aanvaarding van de algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle diensten die door het Bedrijf worden geleverd, ongeacht of het gaat om vervoersdiensten (hierna de “Vervoersdiensten”) of opslag- en overslagdiensten (hierna de “Opslagdiensten”) (hierna de “Diensten”). Elke afwijking van de Algemene Voorwaarden moet uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen tussen het Bedrijf en de klant (hierna de “Klant”). Een dergelijke afwijking is alleen geldig voor de Dienst waarvoor deze is overeengekomen.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de bepalingen van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956 (hierna het “CMR-verdrag”), zelfs met betrekking tot binnenlands vervoer (artikel 51 van de Wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg).
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders, offertes en facturen die door het
Bedrijf worden uitgegeven.
1.4. Door het aanvaarden van de offerte opgesteld door het Bedrijf, door het betalen van het voorschot of door het plaatsen van een bestelling voor de Diensten, erkent de Klant dat hij/zij de algemene voorwaarden heeft gelezen, deze aanvaardt en zich ertoe verbindt deze na te leven.
1.5. De Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Bestellen
2.1. Indien de Vennootschap een offerte uitbrengt, is deze, tenzij anders bepaald, vrijblijvend. De Vennootschap is slechts gebonden aan een door haar uitgebrachte offerte (i) die schriftelijk door de Klant is aanvaard of (ii) waarvoor de Klant de in artikel 2.3 bedoelde aanbetaling heeft gedaan.
2.2. De Vennootschap is eveneens gebonden in geval van een bestelling van de Klant die schriftelijk door de Vennootschap wordt bevestigd in de orderbevestiging (deze hypothese, evenals deze vermeld in artikel 2.1, wordt hierna de “Bestelling” genoemd).
Transportdiensten
2.3. Tenzij de Onderneming er uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf van heeft afgezien, dient de Klant bij het plaatsen van de Bestelling een voorschot te betalen. Het bedrag van de aanbetaling is vijftig (50) procent van het totale bedrag van de Vervoersdiensten.
2.4. Bij het plaatsen van een Bestelling verplicht de Klant zich om het Bedrijf de volgende informatie te
verstrekken:
– laad- en losadres, evenals alle specifieke kenmerken en beperkingen van de laad- en losplaatsen; – gegevens van de contactpersoon op het laad- en losadres ;
– de beoogde datum en tijd voor het laden en lossen, in overleg met het Bedrijf;
– de aard, de waarde, het brutogewicht en het volume van de te vervoeren goederen, alsmede het aantal colli, hun bijzondere merktekens en nummers ;
– de verpakkingsmethode ;
– indien van toepassing, eventuele opmerkingen en speciale kenmerken (met name met betrekking tot douaneformaliteiten), evenals elementen die een risico kunnen vormen tijdens het vervoer.
2.5. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een Bestelling te weigeren afhankelijk van de aard van de te vervoeren goederen, met dien verstande dat in elk geval geweigerd zullen worden: illegale goederen/goederen, gevaarlijke goederen die onder de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) vallen, levende wezens (mensen/dieren) en goederen die onder speciale regelgeving vallen.
Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van een gebrek aan informatie of onjuiste informatie verstrekt door de Klant.
2.6. In geval van annulering van de Order minder dan 24 uur voor de geplande datum van de Vervoersdiensten, is het Bedrijf gerechtigd om (i) het bedrag van de aanbetaling te behouden dat is betaald in overeenstemming met artikel 2.3 of, indien van toepassing, (ii) een bedrag gelijk aan 50% van het totaalbedrag van de betreffende Vervoersdiensten te factureren. In beide gevallen zullen eventuele kosten die reeds door het Bedrijf zijn voorgeschoten op het moment dat de Order wordt geannuleerd ook opnieuw aan de Klant worden gefactureerd.
2.7. Als meerdere pakketten gegroepeerd zijn op dezelfde vrachtbrief, worden ze beschouwd als één enkele zending.
Opslagdiensten
2.8. Op het moment van de Bestelling verbindt de Klant zich ertoe om het Bedrijf te voorzien van alle informatie betreffende de goederen en hun behandeling waarvan hij weet of zou moeten weten dat deze belangrijk is voor de Opslagdiensten, evenals de gegevens van de contactpersoon van de Klant.

Artikel 3 – Prijs van diensten en betaling
Transportdiensten
3.1. De prijs van de Vervoersdiensten wordt door het Bedrijf berekend op basis van (i) het aantal kilometers dat moet worden afgelegd voor het geplande transport, (ii) het type voertuig dat wordt aangevraagd en (iii) het type wegen dat moet worden gebruikt, met een minimumtarief afhankelijk van het gebruikte voertuig.
3.2. De prijzen zijn exclusief tolgelden, rechten, belastingen, vergoedingen en heffingen die verschuldigd zijn krachtens enige regelgeving, met name fiscale of douaneregelingen, die voor rekening van de Klant komen.
3.3. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de prijzen vermeld in de Bestelling of in de offerte aan te passen indien de brandstofprijs gestegen is tussen het plaatsen van de Bestelling of het ondertekenen van de offerte en de voorziene datum voor de Vervoersdienst. In dit geval kan de Klant beslissen om het contract zonder schadevergoeding te beëindigen.
3.4. De prijzen van de Vervoersdiensten omvatten een forfaitair bedrag van één (1) uur voor het laden en één (1) uur voor het lossen. De Onderneming behoudt zich het recht voor om een forfaitair bedrag van vijfenvijftig (55) euro aan te rekenen voor elk uur dat dit forfaitaire bedrag overschrijdt, waarbij elk begonnen uur verschuldigd is.
Opslagdiensten
3.5. De maandelijkse prijs van Opslagdiensten is gebaseerd op de opslagruimte die de Klant nodig heeft.
3.6. Opslagdiensten worden maandelijks gefactureerd door het Bedrijf, waarbij elke maand die al
begonnen is, verschuldigd en betaalbaar is.
3.7. De prijzen voor Opslagdiensten worden jaarlijks herzien op de verjaardagsdatum van de Bestelling door de volgende formule toe te passen: P1 = P0 x [(S1 x 0,80) + 0,20] / S0.
Waarbij P1 =
herziene prijs; P0 =
oorspronkelijke prijs ;
S0 = laatste index op de besteldatum; S1 =
laatste index op de revisiedatum.
De hierboven gebruikte S0- en S1-indexcijfers zijn de algemene producentenprijsindexcijfers voor de dienstensector (NACE5210 – Opslag).
3.8. De Onderneming behoudt zich het recht voor om de Opslagdiensten eenzijdig en zonder schadevergoeding te beëindigen als de Klant de aan de Onderneming verschuldigde bedragen vijf dagen na ingebrekestelling niet betaalt. In dit geval kan de Onderneming de opgeslagen producten verkopen en betaald worden van de verkoopprijs, en/of ze laten vernietigen op kosten van de Klant.

Algemene voorwaarden
3.9. Tenzij anders bepaald, zijn facturen betaalbaar in de valuta waarin ze zijn opgesteld, uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, op de rekening van het Bedrijf die op de facturen staat vermeld. 3.10. Om ontvankelijk te zijn, moet elke klacht met betrekking tot facturen per aangetekende brief en gedetailleerd aan het Bedrijf worden meegedeeld binnen 15 dagen na de factuur in kwestie.
3.11. Elke vertraging of wanbetaling zal automatisch en zonder ingebrekestelling leiden tot :
– rente van 12% per jaar vanaf de vervaldatum tot volledige betaling;
– een forfaitaire boete van 10% van het uitstaande bedrag, met een minimum van 100,00 euro als boeteclausule.
3.12. Het niet betalen van één enkele factuur op de vervaldag maakt automatisch het verschuldigd saldo van alle al dan niet vervallen facturen opeisbaar. De eventuele toekenning van betalingsfaciliteiten vormt geen verzaking aan de betaling van verwijlintresten en het boetebeding.

Artikel 4 – Verrichten van diensten
Transportdiensten
4.1. Verpakking Tenzij anders is bepaald, is alleen de Klant verantwoordelijk voor de keuze van de verpakking en moet hij ervoor zorgen dat de te vervoeren goederen worden verpakt, omhuld, gemerkt en/of geëtiketteerd in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften en op zodanige wijze dat ze bestand zijn tegen transportbewegingen die onder normale omstandigheden worden uitgevoerd, evenals tegen de opeenvolgende handelingen die noodzakelijkerwijs tijdens het transport zullen plaatsvinden.
De Klant is verantwoordelijk voor alle gevolgen van de afwezigheid, ontoereikendheid, defect of ongeschiktheid van de verpakking, wikkel, markering of etikettering van de te vervoeren goederen. Op verzoek van de Klant kan de Onderneming bij wijze van uitzondering verpakkingen leveren op basis van de instructies van de Klant. De Klant is volledig aansprakelijk voor schade aan de vervoerde goederen als de verpakking ongeschikt blijkt te zijn omdat de Klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt of als deze onvoldoende sterk blijkt te zijn om de veiligheid van de vervoerde goederen te waarborgen.
4.2. Douaneformaliteiten De Klant verbindt zich er ook toe om de Vennootschap alle documenten en verklaringen te bezorgen die vereist zijn door de douanewetgeving. Voor het vervullen van de douaneformaliteiten treedt de Onderneming uitsluitend op als agent van de Klant. De Klant is als enige aansprakelijk voor schade (bijvoorbeeld abnormale wachttijden bij de douane of kosten voor de opslag van goederen bij de douane) die het gevolg is van het ontbreken, de ontoereikendheid of de onjuistheid van een document en die de Onderneming het recht geeft om een prijstoeslag te vorderen.
4.3.Instructies Vóór het laden behoudt het Bedrijf zich het recht voor om het gewicht of de hoeveelheid en de inhoud van de te vervoeren goederen te controleren.
De Vennootschap of haar agenten mogen in geen geval enige instructie of verklaring aanvaarden die de Vennootschap zou verbinden tot overschrijding van de grenzen voorzien met betrekking tot :
– de waarde van de goederen die als referentie moet worden gebruikt in geval van geheel of
gedeeltelijk verlies,
of schade (artikelen 23 en 25 van het CMR-verdrag);
– levertijden (art. 19 van het CMR-verdrag);
– terugbetalingsinstructies (art. 21 van het CMR-verdrag);
– een bijzondere waarde (art. 24 CMR Verdrag) of een bijzonder belang bij de levering (art. 26 CMR Verdrag).
4.4. Laden en lossen Tenzij anders is overeengekomen, wordt het laden en lossen uitgevoerd door de Klant in aanwezigheid van de chauffeur van de Onderneming. De Vennootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door en/of tijdens het laden en lossen.
Laden en lossen vindt alleen plaats op de begane grond, bij de ingang of uitgang van het gebouw op de door de Klant opgegeven adressen. De Klant is verantwoordelijk voor alle formaliteiten voor het reserveren van de weg die nodig zijn voor het laden of lossen. De Klant is er verantwoordelijk voor dat de Onderneming ongehinderd en veilig toegang heeft tot de laad- en losplaatsen en dat de laad- en losplaatsen in alle opzichten veilig en geschikt zijn en dat het materiaal dat nodig is voor de behandeling en het vervoer van de goederen/goederen er steeds bij kan. De Onderneming kan zich echter verzetten tegen het laden of lossen op de door de Klant opgegeven plaatsen als dit de veiligheid van haar medewerkers, haar voertuig of de vervoerde goederen in gevaar brengt.
4.5. Als de contactpersoon van de Klant (of een andere persoon) niet aanwezig is op het laad- en losadres op het overeengekomen tijdstip van levering, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de goederen zelf te lossen en wordt de levering geacht zonder voorbehoud door de Klant te zijn aanvaard.
4.6. Tenzij anders overeengekomen, wordt de stuwage door de Onderneming verzorgd op basis van de instructies van de Klant. De klant is volledig aansprakelijk voor schade aan de vervoerde goederen als het door de Onderneming gebruikte voertuig of de stuwage ongeschikt blijkt te zijn omdat de klant onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
4.7.Vervoer over zee, per spoor of over de binnenwateren Wanneer voor de betreffende Vervoersdienst een deel van het vervoer moet worden uitgevoerd met gebruikmaking van een andere wijze van vervoer dan over de weg, is de Klant als enige verantwoordelijk voor eventuele schade (zoals verlies, beschadiging, vertraging in de aflevering) die optreedt tijdens dit deel van het vervoer.
Opslagdiensten
4.8. De Klant is verplicht om de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen wijze, in passende, voldoende en stevige verpakking, tezamen met alle benodigde documenten ter beschikking te stellen aan de Onderneming.
4.9. Aan het einde van de Opslagdiensten neemt de Klant bezit van de opgeslagen goederen.
zonder vertraging. Elke vertraging zal resulteren in de facturering van een prijssupplement.
4.10. De Onderneming geeft de Klant of zijn vertegenwoordigers toestemming om de gebieden of terreinen waar de goederen zich bevinden te betreden, maar alleen op eigen risico van de Klant en tijdens de normale werkuren, op voorwaarde dat dit gebeurt in aanwezigheid van de Onderneming (of een vertegenwoordiger van de Onderneming).
4.11. De Onderneming is verplicht de opgeslagen goederen met de nodige zorg te behandelen. Zij zal, indien nodig, alle redelijke en noodzakelijke maatregelen nemen voor het behoud van de goederen, op kosten van de Klant, zelfs deze die niet rechtstreeks voortvloeien uit de Opslagdiensten.

Artikel 5 – Verzekering
Transportdiensten
5.1. De Onderneming is verantwoordelijk voor de vervoerde goederen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige vertraging, verlies of schade die de in het CMR-verdrag vermelde limieten overschrijdt. 5.2. Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen, zal de totale cumulatieve aansprakelijkheid van het Bedrijf in elk geval beperkt zijn tot de totale waarde van de vervoerde goederen, en zal deze nooit meer dan 25.000,00 euro bedragen.
5.3. Op verzoek en op kosten van de Klant kan het Bedrijf een specifieke verzekering afsluiten voor de geplande Vervoersdienst, tot het door de Klant aangegeven bedrag.
Opslagdiensten
5.4. De Klant is verplicht om de goederen die het voorwerp uitmaken van de Opslagdiensten adequaat te verzekeren (ten minste tegen diefstal, brand, waterschade, blikseminslag en stormschade). De Klant en zijn verzekeraar zijn verplicht om, onder de voorwaarden van de verzekeringspolis, afstand te doen van elk verhaal tegen de Onderneming. In elk geval, als de aansprakelijkheid van de Onderneming zich voordoet, zal deze beperkt zijn tot de schade veroorzaakt aan de goederen zelf, tot een maximumbedrag van 25.000,00 euro. De aansprakelijkheid van het Bedrijf is daarom uitgesloten voor alle indirecte of immateriële schade (zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving, winstderving en gevolgschade).

Artikel 6 – Retentierecht
6.1. Het Bedrijf kan een retentierecht uitoefenen op alle goederen die op welke wijze dan ook worden verzonden, vervoerd, opgeslagen of bewaard om alle door de Klant verschuldigde bedragen te dekken.
6.2. In elk geval worden de opgeslagen goederen als achtergelaten beschouwd als de Klant niet bereikbaar is of ze niet heeft verwijderd één maand na de ingebrekestelling. De Onderneming heeft dan het recht om er vrij over te beschikken.

Artikel 7 – Onderaanneming
7.1. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om onderaannemers in te schakelen.

Artikel 8 – Verklaring van afstand
8.1. Het niet uitoefenen door het Bedrijf van alle of een deel van de rechten en rechtsmiddelen die in de Algemene voorwaarden zijn vastgelegd, vormt op geen enkele wijze een verklaring van afstand van deze rechten en rechtsmiddelen en doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor het Bedrijf om deze op een later tijdstip alsnog in te roepen.

Artikel 9 – Scheidbaarheid
9.1. De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een of meer clausules van deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot de nietigheid of niet-afdwingbaarheid van de overige clausules, die voor het overige van kracht blijven.

Artikel 10 – Persoonsgegevens
10.1. Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens verwerkt het Bedrijf persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) met betrekking tot de verschillende contactpersonen binnen de Klant (elk van deze personen wordt hierna de “Betrokkene” genoemd) in overeenstemming met de toepasselijke regels inzake de bescherming van persoonsgegevens en in het bijzonder in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (hierna de “GDPR” genoemd).
10.2. Deze gegevens worden door het bedrijf verwerkt in het kader van zijn klantenbeheer (beheer van bestellingen, facturering, enz.) op basis van zijn gerechtvaardigd belang (vrijheid van ondernemerschap). De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om aan dit doel te voldoen.
10.3. In overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in de RGPD, heeft de betrokkene
de volgende rechten
om hun recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen, d.w.z. het recht om het Bedrijf te vragen hun gegevens rechtstreeks aan hen of aan een andere gegevensbeheerder over te dragen; – om bezwaar te maken tegen elk gebruik van hun gegevens om redenen die verband houden met hun specifieke situatie; – om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit.
10.4. Als de Betrokkene deze rechten wil uitoefenen, kan hij of zij contact opnemen met het Bedrijf via e-mail of schrijven naar het Bedrijf op de bovenstaande adressen.

Artikel 11. Toepasselijk recht – Bevoegdheid
11.1. Onverminderd de toepassing van het CMR-verdrag, is elk geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of in het algemeen met betrekking tot de commerciële relatie tussen de partijen onderworpen aan het Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Waals-Brabant.